icon
Πολιτική Απορρήτου

Αγαπητοί επισκέπτες,

Σας ενημερώνουμε πως από την 25η Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός ως GDPR. Στο GGeorge προχωρήσαμε σε ενσωμάτωση του Κανονισμού στη λειτουργία μας, ενισχύοντας την προστασία των δεδομένων σας που αποτελεί, σταθερά, προτεραιότητά μας.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τη σημαντική αυτή πληροφόρηση που σας αφορά.

Διαβάστε παρακάτω το έντυπο Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Κοινωνία Αστικού Δικαίου με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΑΖΗ Κ.Α.Δ.» και με το διακριτικό τίτλο «GGeorge», που εδρεύει στο Νυδρί Λευκάδας (οδός Βαλαωρίτου αρ. 14) με Α.Φ.Μ.: 097333229, Δ.Ο.Υ.: Λευκάδας, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη «GGeorge», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία κάθε αναφορά στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «ΓΚΠΔ».

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με το «GGeorge», όπως ενδεικτικά σε επισκέπτες που διαμένουν στις εγκαταστάσεις του που απολαμβάνουν τη χρήση των υπηρεσιών της ή διερχόμενους Πελάτες που απολαμβάνουν τη χρήση των υπηρεσιών του χωρίς να καταλύουν στις εγκαταστάσεις του, πχ. επισκέπτες των επισιτιστικών χώρων των ανωτέρω εγκαταστάσεων του «GGeorge» και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με το «GGeorge».

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του «GGeorge», είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτό είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει το «GGeorge», από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Το «GGeorge» σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενο να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Το «GGeorge» επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στο «GGeorge» εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας ( όπως τουριστικά πρακτορεία και οργανισμοί ή και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα πλαίσια της εντολής που τους έχετε δώσει) και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με το «GGeorge», υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στο «GGeorge» πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από το «GGeorge» για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης του «GGeorge» που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το «GGeorge» επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία: Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με το «GGeorge» και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων και βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί εγγράφως και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, margazis@otenet.gr.
Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: ««GGeorge, Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας

Δεδομένων (DPO)» και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση margazis@otenet.gr.

Τα πλήρη στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι: Μαρία Γαζή

Άρνηση του «GGeorge» ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Κράτηση τώρα

  1. Check-in
  2. Check-out